Sigla


Plan de activitati

 
 

Nr. crt.

Obiectiv

Activitate

Termen

Responsabilităţi

Resurse

Indicatori de performanţă

1

Proiectarea strategiei de coordonare şi a direcţiilor de îmbunătăţire continuă a rezultatelor în educaţie pentru asigurarea calităţii în învăţământ

Stabilirea comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

08.09.2017

Director, Consiliul profesoral

Legislaţia în vigoare

Procese verbale şi decizie internă

Formarea membrilor nou cooptaţi comisiei de asigurare a calităţii

24-25 10.2017

Responsabilul comisiei

Legislaţia în vigoare,

Suport de curs, proces-verbal al comisiei

Elaborarea planului de activităţi pentru asigurarea calităţii

01.10.2017

Responsabilul şi membrii comisiei de asigurare a calităţii

Instrumentele autoevaluării

Planul de activităţi, procese verbale ale CP şi CA,

Stabilirea atribuţiilor membrilor comisiei pentru evaluare şi asigurarea calităţii

01.10.2017

Responsabilul comisiei

Ordonanţa 75/2005, ROFUIP art. 42-43

Proces verbal al comisiei,

2

Diseminarea informaţiilor privind asigurarea calităţii

Informarea cadrelor didactice privind legislaţia în vigoare, instrumentele pentru asigurarea calităţii în educaţie şi realizarea mapelor cu documentele necesare

12.10.2017

Responsabilul comisiei

Legislaţia în vigoare, Manualul de asigurarea calităţii

Procese verbale ale CP şi ale comisiilor metodice

Informarea elevilor privind acţiunea de evaluare şi implicarea lor în procesul de autoevaluare

01.10.2017

Responsabilul şi membrii comisiei de asigurare a calităţii, diriginţi

Legislaţia în vigoare, Documentele comisiei

Procese-verbale ale orelor de dirigenţie, chestionare

3

Îmbunătăţirea calităţii educaţiei - Principiul 5 - prin stabilirea şi implementarea instrumentelor de autoevaluare

Stabilirea echipei de observatori şi a graficului de observare,

08.09.2017

Responsabilul şi membrii comisiei de asigurare a calităţii, Responsabilii comisiilor metodice

Instrumentele autoevaluării

Procese verbale ale comisiei de asigurare a calităţii şi ale CP  Graficul echipei de observatori

Derularea observării şi întocmirea raporturilor de observare la nivelul catedrelor

Conform graficului I.S.M.B.

Responsabilul şi membrii comisiei de asigurare a calităţii, Responsabilii comisiilor metodice

Ghidul completării fişelor de observare, Procedura de observare

Fişe de observare, Rapoartele comisiilor

Completarea formularelor de monitorizare internă

Conform graficului I.S.M.B

Responsabilul şi membrii comisiei de asigurare a calităţii

Instrumentele autoevaluării Rapoartele catedrelor  Fişe de observare

Formularele de monitorizare, Procese verbale ale CP şi CA

Stabilirea planului de activităţi pentru remedierea punctelor slabe

Conform graficului I.S.M.B

Responsabilul şi membrii comisiei de asigurare a calităţii

Instrumentele autoevaluării

Planul de activităţi pentru remedierea punctelor slabe, Procesele verbale ale CP şi CA

4.

Evaluarea internă a unităţii şcolare conform celor 8 principii ale calităţii

Elaborarea raportului de autoevaluare

Conform graficului I.S.M.B

Responsabilul şi membrii comisiei de asigurare a calităţii

Documentele unităţii şcolare, instrumentele de autoevaluare

Raportul de autoevaluare

Elaborarea planului de îmbunătăţire  a punctelor slabe în urma raportului de autoevaluare

01.10.2017

Responsabilul şi membrii comisiei de asigurare a calităţii

Instrumentele autoevaluării

Planul de activităţi pentru remedierea punctelor slabe, Procesele verbale ale CP şi CA

5

Monitorizarea activitiăţii pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Monitorizarea diseminării informaţiilor privind asigurarea calităţii în unitatea şcolară

Permanent

Responsabilul şi membrii comisiei de asigurare a calităţii

Instrumentele autoevaluării

Procese verbale ale comisiilor metodice, CP, CA

Monitorizarea activităţilor de observare a demersului instructiv-educativ

Permanent

Responsabilul şi membrii comisiei de asigurare a calităţii

Instrumentele autoevaluării

Procese verbale ale comisiilor metodice, CP, CA, Rapoarte ale comisiilor metodice

Monitorizarea planurilor de îmbunătăţire a punctelor slabe

Permanent

Responsabilul şi membrii comisiei de asigurare a calităţii

Instrumentele autoevaluării

Procese verbale ale comisiilor metodice, CP, CA, Rapoarte ale comisiilor metodice

 

 

RESPONSABIL COMISIE,

Dir. George Ionita