Sigla
 
 
 
Oferta educaţională 2020-2021
Pentru anul şcolar 2020-2021 Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” vă oferă:
1. Liceu curs de zi - clasa a IX-a

1 a.Filiera Tehnologică, Profil Tehnic, Domeniul Fabricarea produselor din lemn – 28 locuri
Calificarea Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare
Obiecte opţionale: Rezolvarea de probleme la prelucrarea primară a lemnului
Discipline tehnologice- CDL

1 b. Filiera Tehnologică, Resurse naturale şi protecţia mediului – 28 locuri
Calificarea: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
Obiecte opţionale: Rezolvarea de probleme în domeniul analizei apelor de suprafaţă
Discipline tehnologice- CDL

1 c.Filiera Tehnologica, Servicii – 28 locuri
Calificarea: Tehnician în turism
Obiecte opţionale: Rezolvarea de probleme în activitatea unităţilor de turism şi alimentaţie
Discipline tehnologice- CDL

2. Scoala postliceală, curs de zi, anul I – 28 locuri
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
Calificarea profesionala: Designer in industria lemnnului

3. Liceu curs seral - clasa a IX-a - 28 de locuri
Filiera Tehnologică, Profil Tehnic, Domeniul Fabricarea produselor din lemn
Calificarea profesională: Tehnician în prelucrarea lemnului

 

 
 
METODE DE EVALUARE
Organizarea activităţii de evaluare a elevilor
•Instrumentele de evaluare corespunzătoare formelor de evaluare a elevilor elaborate în
şcoală vor respecta metodologia generală  formulată de forurile abilitate.
• Metodologia de evaluare a elevilor va fi discutată în cadrul Comisiilor metodice, al Consiliului
liceului şi al Consiliului de administraţie.
•Calendarul susţinerii formelor de evaluare a elevilor va fi aprobat prin consens şi comunicat în
timp util tuturor celor implicaţi.
•Competenţa evaluatorilor  va fi verificată în vederea  aplicării corecte a procedurilor
corespunzătoare formei de evaluare.
•Rezultatele obţinute la diferite forme de evaluare vor fi analizate şi validate în vederea              afişării / comunicării acestora.
•Rezultatele evaluărilor externe vor fi urmărite în vederea  aprecierii unităţii şcolare şi a
imaginii publice a acesteia.
    
       Instrumente de evaluare a elevilor      
    
•Teste
•Proiecte
•Referate
•Simulări
•Portofolii
•Experimente
•Lucrări practice
•Chestionare 
Forme de evaluare a elevilor
•Evaluare orală
•Lucrări scrise
•Admitere pe baza mediei 
•Probe de specialitate
•Proiecte de specialitate
•Bacalaureat
•Externă (forme superioare de învăţământ, burse, concursuri şcolare)
Evaluări semestriale şi anuale 
În funcţie de instrumentele şi formele de evaluare pentru care optează în cazul evaluării semestriale şi anuale,  cadrele didactice îşi vor concentra activitatea cât  priveşte materia predată pe:  
• recuperare
• consolidare
• aprofundare
• specializare       
Forme concrete de evaluare,după modul de integrare
           în procesul instructiv-educativ
        Evaluarea iniţială  -  care se va efectua la începutul unui  program de instruire şi care este menită să stabilească nivelul de pregătire în acel moment al  elevilor, condiţiile în care aceştia se pot integra în activitatea care va urma, va avea menirea de a contura circumstanţele performanţelor viitoare ale elevilor, fiind aşadar în continuare de un real folos.
Evaluarea sumativă  - care va fi efectuată de cadrele didactice periodic, prin sondaj sau global, la
sfârşitul unei etape şcolare, are dezavantajul de a fi o evaluare realizată în manieră tradiţionalistă, aritmic,
fără a ilustra de cele  mai multe ori nivelul adevărat de performanţă al elevului şi nu va sta în atenţia cadrelor didactice decât în măsura în care va oferi informaţii privind materia parcursă
Evaluarea continuă   -  care se desfăşoară pe tot parcursul programului de instruire , în cadrul lecţiilor şi la încheierea unui capitol, când elevii vor fi verificaţi din toată materia, având avantajul de a oferi permanent informaţii privind nivelul de pregătire al elevilor atât pentru aceştia cât şi pentru profesor, va  constitui principala modalitate de evaluare pentru toate cadrele didactice din Grupul Şcolar “Constantin Brâncuşi”.