Sigla


REGULAMENTUL COMISIEI
PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

 1. DISPOZIŢII GENERALE

Prevederile prezentului regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt obligatorii pentru membrii comisiei în funcţie de atribuţiile reglementate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 75/2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006 şi Capitolul V al ROFUIP, aprobat prin Ordinul M:Ed.C. nr. 4925/2005.
Dobândirea calităţii de membru al comisiei se face prin vot secret al Consiliului Profesoral.
În prezentul regulament sunt prevăzute durata mandatului comisiei, atribuţiile fiecărui membru al comisiei şi condiţiile de încetare a calităţii de membru.
Conducerea operativă a Comisiei este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta.
Prezentul regulament va intra în vigoare după discutarea şi aprobarea lui în Consiliul de administraţie al unităţii şcolare. Modificările ulterioare se fac de către comisie şi vor fi discutate şi aprobate în Consiliul de administraţie.

 

 1. ROLUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii:

 • Realizează evaluarea internă a şcolii pe baza standardelor de funcţionare şi a celor de calitate
 • Propune o strategie de îmbunătăţire a calităţii în unitatea de învăţământ
 • Implementează sistemul de management al calităţii
 1. ATRIBUŢIILE GENERALE ALE COMISIEI

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii:

 1. Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi a activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege.
 2. Elaborează, anual, un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia şcolară. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor, prin afişare sau publicare, şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern.
 3. Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei
 4. Cooperează cu A.R.A.C.I.P. şi cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate potrivit legii.

 

 1. ATRIBUŢII SPECIFICE

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii:

 • Elaborează anual planul de activităţi al comisiei de asigurare a calităţii
 • Asigură diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile despre calitatea educaţiei oferite de diferite organizaţii
 • Verifică şi îndrumă cadrele didactice în actualizarea portofoliilor personale şi ale elevilor
 • Stabileşte graficul observării lecţiilor şi completează fişele de observare
 • Întocmeşte formulare de monitorizare internă conform graficului prevăzut în manualul de autoevaluare pentru asigurarea calităţii
 • Analizează şi întocmeşte planul de activităţi pentru remedierea punctelor slabe prevăzute în fişele de monitorizare internă
 • Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor necesare procesului de învăţământ
 • Redactează procesele verbale ale şedinţelor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
 • Selectează, păstrează şi verifică materialele şi documentele interne referitoare la evaluarea şi asigurarea calităţii
 • Elaborează chestionarele şi fişele de lucru ale comisiei
 • Propune Comisiei de formare continuă participarea personalului la cursuri de formare şi perfecţionare
 • Monitorizează activităţile legate de procesul de predare-învăţare
 • Asigură colaborarea dintre şcoală şi comunitatea locală.
 • Asigură relaţia dintre şcoală şi Consiliul reprezentativ al părinţilor
 • Realizarea bazei de date legate de locurile de muncă pentru integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii
 • Transmiterea formularelor de monitorizare internă şi a raportului de autoevaluare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de I.S.M.B. şi A.R.A.C.I.P.
 • Întocmeşte şi depune documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei provizorie de funcţionare

 

 1. ATRIBUŢII INDIVIDUALE

 

ATRIBUŢIILE COORDONATORULUI COMISIEI

 1. ATRIBUŢII GENERALE
 • Elaborează, anual, un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia şcolară
 • Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei
 • Cooperează cu A.R.A.C.I.P. şi cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate potrivit legii.

 

 1. ATRIBUŢII SPECIFICE
 • Elaborează anual planul de activităţi al comisiei de asigurare a calităţii
 • Asigură diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile despre calitatea educaţiei oferite de diferite organizaţii
 • Stabileşte graficul observării lecţiilor şi completează fişele de observare
 • Întocmeşte formulare de monitorizare internă conform graficului prevăzut în manualul de autoevaluare pentru asigurarea calităţii
 • Analizează şi întocmeşte planul de activităţi pentru remedierea punctelor slabe prevăzute în fişele de monitorizare internă
 • Selectează, păstrează şi verifică materialele şi documentele interne referitoare la evaluarea şi asigurarea calităţii
 • Propune Comisiei de formare continuă participarea personalului la cursuri de formare şi perfecţionare
 • Monitorizează activităţile legate de procesul de predare-învăţare
 • Transmiterea formularelor de monitorizare internă şi a raportului de autoevaluare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de I.S.M.B. şi A.R.A.C.I.P.
 • Întocmeşte şi depune documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei provizorie de funcţionare

 

            ATRIBUŢIILE MEMBRILOR
A.
ATRIBUŢII GENERALE

 1. Elaborează, anual, un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia şcolară. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor, prin afişare sau publicare, şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern.

 

ATRIBUŢII SPECIFICE

 • Elaborează anual planul de activităţi al comisiei de asigurare a calităţii
 • Verifică şi îndrumă cadrele didactice în actualizarea portofoliilor personale şi ale elevilor
 • Participă la întocmirea formularor de monitorizare internă conform graficului prevăzut în manualul de autoevaluare pentru asigurarea calităţii
 • Analizează şi întocmeşte planul de activităţi pentru remedierea punctelor slabe prevăzute în fişele de monitorizare internă
 • Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor necesare procesului de învăţământ
 • Redactează procesele verbale ale şedinţelor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
 • Elaborează chestionarele şi fişele de lucru ale comisiei
 • Monitorizează activităţile legate de procesul de predare-învăţare
 • Asigură relaţia dintre şcoală şi Consiliul reprezentativ al părinţilor
 • Realizarea bazei de date legate de locurile de muncă pentru integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii
 • Întocmeşte şi depune documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei provizorie de funcţionare

B.
ATRIBUŢIILE GENERALE

 1. Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi a activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege.
 2. Elaborează, anual, un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia şcolară. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor, prin afişare sau publicare, şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern.

 

ATRIBUŢII SPECIFICE

 • Elaborează anual planul de activităţi al comisiei de asigurare a calităţii
 • Verifică şi îndrumă cadrele didactice în actualizarea portofoliilor personale şi ale elevilor
 • Întocmeşte formulare de monitorizare internă conform graficului prevăzut în manualul de autoevaluare pentru asigurarea calităţii
 • Analizează şi întocmeşte planul de activităţi pentru remedierea punctelor slabe prevăzute în fişele de monitorizare internă
 • Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor necesare procesului de învăţământ
 • Elaborează chestionarele şi fişele de lucru ale comisiei
 • Monitorizează activităţile legate de procesul de predare-învăţare
 • Realizarea bazei de date legate de locurile de muncă pentru integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii
 • Întocmeşte şi depune documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei provizorie de funcţionare

 

C. REPREZENTANTUL CONSILIULUI REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR

 

 

ATRIBUŢIILE GENERALE ALE COMISIEI

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii:

 1. Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei

 

ATRIBUŢII SPECIFICE

 • Participă la implementarea planului de activităţi pentru remedierea punctelor slabe prevăzute în fişele de monitorizare internă
 • Elaborează chestionarele şi fişele de lucru ale comisiei
 • Asigură relaţia dintre şcoală şi Consiliul reprezentativ al părinţilor
 • Realizarea bazei de date legate de locurile de muncă pentru integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii

 

D. REPREZENTANTUL COMUNITĂŢII LOCALE

 

ATRIBUŢIILE GENERALE ALE COMISIEI

 1. Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei

 

ATRIBUŢII SPECIFICE

 • Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor necesare procesului de învăţământ
 • Elaborează chestionarele şi fişele de lucru ale comisiei
 • Asigură colaborarea dintre şcoală şi comunitatea locală.
 • Realizarea bazei de date legate de locurile de muncă pentru integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii

 

E. REPREZENTANTUL CONSILIULUI ELEVILOR

ATRIBUŢIILE GENERALE ALE COMISIEI

 1. Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei

 

ATRIBUŢII SPECIFICE

 • Asigură diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile despre calitatea educaţiei oferite de diferite organizaţii
 • Elaborează chestionarele şi fişele de lucru ale comisiei
 • Monitorizează activităţile legate de procesul de predare-învăţare
 • Asigură relaţia dintre şcoală şi Consiliul reprezentativ al părinţilor
 • Realizarea bazei de date legate de locurile de muncă pentru integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii